ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 

Definities

 Praktijk: Praktijk Annette Kloosterboer

Behandelaar: Annette Kloosterboer, Reflexzonetherapeut.
Cliënt: de persoon, die een hulpvraag heeft en die Praktijk Annette Kloosterboer opdracht geeft tot behandeling. Onder cliënt wordt tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
De behandelaar is aangesloten bij de Bond van Europese Reflexologen (BER).

 

Overeenkomst

 a. De overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak voor een consult, behandeling, advies of cursus danwel het ondergaan of deelnemen aan een consult, behandeling, advies of cursus.

b. De behandelaar heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van cliënt en mag weigeren uitvoering aan een behandeling te geven.

 

Toepasselijkheid

 a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen cliënt en behandelaar.

 

Toestemming

 a. Cliënt verleent toestemming door zich aan te melden voor consult, behandeling, advies of cursus.

B. Ingeval cliënt diens toestemming weigert dan wel intrekt, zal de behandelaar geen behandeling (meer) verrichten.

 

Persoonsgegevens & privacy

 a. De cliënt voorziet behandelaar vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Behandelaar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het dossier.

b. Behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, behandelaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Tarieven en zorgverzekering

 a. De tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

b. Cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de vraag of en in welke mate diens ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt. Tevens dient cliënt zelf de factuur bij de ziektekostenverzekeraar te declareren.

 

Facturering en betaalwijze

 a. Aan het eind van de behandeling wordt de factuur overhandigd aan client en betaalt client de volledige factuur.

b. Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en directe betaling van de factuur.
c. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen
d. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De behandelaar is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De behandelaar is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
e. Bij betalingsachterstand is de behandelaar bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.
f. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de behandelaar indient over de factuur en/of de behandeling.
g. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de behandelaar verzoekt om de betaling aan een ander over te dragen.

 

Annulering

 a. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van tevoren bij de behandelaar af te zeggen.

b. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de behandelaar het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
c. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail worden geannuleerd. De annulering wordt door de behandelaar geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door de behandelaar wordt ontvangen.

 

Aansprakelijkheid

 a. Indien zich een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van de behandelaar, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de vergoeding die voor de behandeling betaald wordt. De behandelaar is niet aansprakelijk op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de behandelaar.

b. Behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
c. Behandelaar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 

Klachten

 a. Ingeval cliënt ontevreden is of een klacht heeft meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de behandelaar. De behandelaar en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om tot een oplossing te komen.

b. Indien behandelaar en cliënt niet tot een oplossing komen, kan de cliënt zich wenden tot de Klachtenportaal Zorg Deze zal bemiddelen tussen behandelaar en cliënt.

 

Slotbepalingen

 a. In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

b. Behandelaar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
c. Op deze algemene voorwaarden en de tussen behandelaar en cliënt gesloten overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.