Uitgangspunt

Praktijk Annette Kloosterboer stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Dit privacyreglement is opgesteld met als doel aan cliënten duidelijk te maken dat de Praktijk zorgvuldig omgaat met alle klantgegevens en verstrekte informatie Daarnaast houdt de Praktijk zich aan de wettelijke regels die door de overheid zijn opgesteld rond de uitoefening van het beroep.

Registratie van gegevens

Iedere organisatie is verplicht om correct met uw gegevens om te gaan. Praktijk Annette Kloosterboer registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het behandelingsproces en ten behoeve van de financiële administratie, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens tot 25 mei 2018 en vanaf die datum de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Geheimhouding

De behandelaar verplicht zich tot geheimhouding. Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Alleen indien u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming geeft kan er informatie uitgewisseld worden, bijvoorbeeld met een huisarts. Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Dossier

In uw dossier kunnen gegevens over u worden genoteerd, voor zover nodig voor een goed verloop van de behandeling. Dit kan gegevens over het verloop van de behandeling betreffen en ook informatie die tijdens onze gesprekken naar voren komt. Wanneer u niet meer bij mij komt sluit ik het dossier af. Na afsluiting van het dossier bewaar ik dossier maximaal 10 jaar. U kunt mij schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen.

Gegevensverstrekking

De behandelaar mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is uw toestemming nodig. Gaat het echter om het doorgeven van gegevens binnen een team van behandelaars dan is daarvoor geen afzonderlijke toestemming van de cliënt nodig. Uw persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met bijvoorbeeld een administratiekantoor ten behoeve van de boekhouding.

Recht op inzage en verbetering

U hebt het recht de over u opgeslagen informatie in te zien indien u dat wenst. Voor inzage van gegevens of afgesloten dossiers kunt u een aparte afspraak maken (tegen de normale consultkosten) met mij. U hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U hebt het recht feiten die niet kloppen te (laten) verbeteren.

Toestemming

Wij vragen uw toestemming door middel van uw handtekening op de Behandel Overeenkomst. U stemt dan in met de Algemene Voorwaarden, dit Privacyreglement en de wettelijke regels over de omgang met uw gegevens.